Elektroinštalácie

Elektroinštalácia je sústava elektrotechnických zariadení k vedeniu a ovládaniu elektrického prúdu, alebo signálov v mieste ich výroby resp. vzniku, premeny a úprav, alebo ich používanie. Elektroinštalácia slúži k prenosu elektrickej energie (silové rozvody), alebo k prenosu dát a slaboprúdových signálov. Požadovanému účelu musí vyhovovať ich vybavenie a dimenzovanie. Pre elektroinštaláciu v budovách sa používajú názvy rozvodná sieť (silové rozvody), dátová sieť (dátové rozvody), prípadne slaboprúdové rozvody (oznamovacie vedenie). Elektroinštalácia je tvorená sústavou vzájomne prepojených vodičov, ovládacich prvkov (spínače, stykače, relé) a istiacich prvkov (poistky, ističe, prúdové chrániče, prepäťové ochrany). V budovách je elektroinštalácia uložená v stenách v elektroinštalačných trúbkach, alebo priamo v omietke, prípadne na povrchu stien, alebo v elektroinštalačných lištách, kanáloch, žľaboch. Pre modernú elektroinštaláciu je typické, že silové (napájacie), aj slaboprúdové vodiče a káble sú vedené spoločnými trasami a prepájajú rovnaké prístroje. Napríklad v bytových a im podobných inštaláciach bývajú v spoločnom rámčeku umiestnené silové zásuvky spoločne s dátovou, telefónnou, alebo TV/SAT zásuvkou. Okrem toho môže byť spoločne so silovým vedením položený aj kábel pre ovládaciu zbernicu KNX/EIB. V rámci elektromagnetickej kompatibility sa skúma a rieši vzájomné rušenie a odrušenie v elektroinštaláciách.

Systémy, ktoré montujeme

Hore Domov Kontakt

CIO Systems Ing. Peter Vido | © 2012